دسامبر 20, 2019

سوپرجاذب های کشاورزی

پلیمرهای سوپرجادب ژل های جذب کننده آب تا۱۰۰برابروزن خودهستندکه درزمان آبیاری آب راجذب نموده وبهدا به مروربه ریشه گیاه پس می دهند که این کارباعث آبیاری […]
دسامبر 12, 2019

فروش فلفل چهاررنگ

چهارفلفل(فلفل چهار رنگ) محصولیست متشکل از فلفل سیاه ،سفید،قرمزو سبز که چهار طیف از تندیه دلنشینی رو به غذای خوشمزه شما هدیه میدهد نوش جاان تماس: […]
محصولی موجود نیست