دستگاه بزدوش
آذر ۲۹, ۱۳۹۸
فروش خوراک دام وطیور
آذر ۲۹, ۱۳۹۸

حدف کامل سیستم لوله کشی وموتورخانه/کاهش قابل توجه مصرف انرژی/جلوگیریی ازبیماریهای ناشی ازرطوبت وسرمادراحشام/دارای سنسوردماورطوبت برای روشن وخاموش کردن وتنظیم دمامقابل استفاده درانواع دامداریها وسایرتجهیزات مرتبط بادامداری بدون نیازبه پکیج/متورخانه/لوله کشی وآب سوخت های فسیلی

تماس:02188993686
مکان:تهران

There are no products