بارفروشی حاج قاسم
آذر ۲۳, ۱۳۹۸
تولیدنشا
آذر ۲۳, ۱۳۹۸

تولیدوواردات انواع بذر،گوجه زینتی جگوارگلخانه ای تیپ زیتونی زودرس وماندگاری بالای میوه پس ازبرداشت ،مقاوم ذربرابرترک خوردگی وبیماری فوزاریوم

تماس:03137737848

مکان:اصفهان

There are no products